Pravidlá súťaže “VIANOČNÉ DARČEKOBRANIE” | Aupark Košice | nákupno-zábavné centrum

Pravidlá súťaže “VIANOČNÉ DARČEKOBRANIE”

 • SÚŤAŽ “Vianočné darčekobranie” o skvelé ceny

  Hrajte každý týždeň o skvelé ceny a na konci mesiaca o hlavnú výhru

  Link na aplikáciu SPOT: https://auparkkosice.sk/mobilna-aplikacia/spot

  1. Organizátorom súťaže je Aupark Košice SC a.s., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Košice“). Kontaktná osoba súťaže: Katarína Buzalková, katarina.buzalkova@nepirockcastle.com

  2. Súťaž prebieha v termíne 1. 12. 2023 do 30.12. 2023

  3. O čo hráme

  Cena týždňa (16.12. - 22.12.2023)

  1x spoločenská hra Karak a Karak 2 od Albi Slovensko

  Cena mesiaca (1.12. - 30.12.2023)

  1) 2x2 poukážky v hodnote 400€ na akýkoľvek zájazd s odledom zo Slovenska od CK Čedok.*

  *Poukážky je možné použiť na ktorejkoľvek pobočke CK Čedok na SVK. Nie sú kumulovateľné (1 poukážka platí na zájazd pre 1 osobu). Platia 1 rok od vystavenia.

  2) 1x mobilný telefón značky Xiaomi od Play Go Smart

  https://www.pgs.sk/xiaomi-redmi-note-12-pro-5g-8256gb-midnight-black-p-464120.html

  3) 1x smart hodinky značky Xiaomi od Play Go Smart silver

  https://mi-store.sk/produkt/xiaomi-watch-s1-pro-gl-black/

  Žrebovanie:

  V týždni 16.12. - 22.12. vyžrebuje v piatok 22.12.2023 organizátor jedného výhercu, ktorý splnil podmienky súťaže,

  Hlavné žrebovanie o ceny mesiaca sa uskutoční 31.12.2023 po skončení trhov. Organizátor vyžrebuje 4 výhercov, pričom každý získa jednu z cien, v tomto bode definované ako "Ceny mesiaca"

  4. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov v dátumoch uvedených v bode 3. týchto súťažných podmienok:

  - Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, je registrovaná v aplikácii SPOT Slovakia, naskenuje do aplikácie SPOT pokladničný blok z  jedného z 9tich foodtruckov na vianočných trhoch v Auparku Košice v minimálnej hodnote 5 € a splní všetky podmienky aplikácie SPOT vrátane podmienok súťaže Vianočné darčekobranie.

  - Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť každý deň naskenovaním pokladničného dokladu z akékokoľvek z 9tich foodtruckov na vianočných trhoch v Auparku Košice. Počet naskenovaných pokladničných dokladov na deň, týždeň, mesiac je obmedzený a platný podľa pravidiel používania aplikácie SPOT Slovakia, s ktorými súťažiaci súhlasí pri registrácii v aplikácii SPOT Slovakia. Naskenovaním pokladničného dokladu z akéhokoľvek foodtrucku je súťažiaci automaticky zaradený do súťaže týždňa a zároveň je automaticky zaradený do hlavného žrebovania na konci mesiaca.

  - Výhercovia budú vyžrebovaní z mailových adries, cez ktoré sa registrovali v aplikácii SPOT.

  5.  Organizátor súťaže upovedomí výhercov najneskôr do troch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom emailu v aplikácii SPOT a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.

  6. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom emailu, ktorý použili pri registrácii v aplikácii SPOT za účelom odovzdania výhry. V prípade, že výherca výhru odmietne, alebo nesplní dané podmienky stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

  7. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku a Instagrame Auparku Košice v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný v aplikácii SPOT.

  8. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže. Zamestnanci, majitelia a birgádnici jednotlivých foodtruckov nemajú povolené nascanovať bločky z foodtrucku v ktorom sú zamestnaní, alebo ktorého sú majitelia.

  9. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

  10. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje súťažiacich informovať  najneskôr 5 pracovných dní pred dňom skončenia súťaže, alebo pred vyžrebovaním výhercu, a to oznámením o zmene výhry v týchto súťažných podmienkach alebo prostredníctvom aplikácie SPOT.

  11. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

  12. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami. Pri problémoch funkčnosti s aplikáciou SPOT Slovakia je potrebné obrátiť sa na email: supportsk@myspot.space

  14. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

  15. Výhru je možné odovzdať výhercovi len osobne na manažmente Auparku Košice v pracovných dňoch od 7:30 - 16:00 hod. Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou alebo emailom.