Pravidlá súťaže “NAJ VIANOČNÝ FOODTRUCK” | Aupark Košice | nákupno-zábavné centrum

Pravidlá súťaže “NAJ VIANOČNÝ FOODTRUCK”

 • SÚŤAŽ “NAJ VIANOČNÝ FOODTRUCK”

  Zahlasujte v ankete za svoj obľúbený foodtruck a vyhrajte body v aplikácii SPOT.

  1. Organizátorom súťaže je Aupark Košice SC a.s., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Košice“). Kontaktná osoba súťaže: Katarína Buzalková, katarina.buzalkova@nepirockcastle.com

  2. Súťaž prebieha v termíne 1.12.2023 od  do 30.12.2023  cez Google formulár, na ktorý sa dostane súťažiaci cez QR kód/link na Vianočných foodtruckových trhoch. (https://forms.gle/cHAtJxGS89KFaaps9)

  3. Výhra:

  +10 bodov jedenkrát týždenne v aplikácii SPOT pre každého hlasujúceho, ktorý v ankete správne uvedie svoj email, ktorým je registrovaný v aplikácii SPOT a splní všetky súťažné podmienky

  +1000 bodov extra pre jedného výhercu po ukončení vianočných trhov pred Auparkom Košice.

  *body budú pripísané všetkým hlasujúcim len raz týždenne. Počet hlasov na človeka nie je obmädzený, avšak +10b môže jedna e-mailová adresa získať za jeden týždeň len raz.

  4. Organizátor súťaže odmení účastníkov v ankete bodmi v aplikácii SPOT, ak splnia podmienku zahlasovania vo formulári a na konci mesiaca vyžrebuje 1 výhercu hlavnej ceny uvedenej v bode 3. týchto súťažných podmienok:

  - Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny profil v aplikácii SPOT, a splní všetky podmienky dané v popise danej súťaže.

  - Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť viackrát.

  - Súťažiaci môže na jeden účet v aplikácii SPOT získať 10 b len jedenkrát za týždeň.

  - Výherca hlavnej výhry +1000b bude zo všetkých hasujúcich vyžrebovaný prostredníctvom funkcie náhodného žrebovania v aplikácii Excel.

  - Žrebovanie o hlavnú výhru: 1000b sa uskutoční 31.12. 2023 (vyžrebovaný bude 1 výherca).

  5. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do troch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom emailu, ktorym sa registroval v aplikácii SPOT a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.

  6. V prípade, že výherca výhru odmietne, alebo nesplní dané podmienky stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

  7. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku a Instagrame Auparku Košice v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný v aplikácii SPOT.

  8. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže. Osoby zamestnané v jednotivých foodtruckov, či majitelia jednotlivých foodtruckov nesmú hlasovať za svoj vlastný foodtruck alebo za foodtruck v ktorom pracujú.

  9. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

  10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

  11. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

  12. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

  13. Výhra bude pripísaná prostredníctvom aplikácie SPOT najneskôr do 31.1.2024.