Pravidlá súťaže na Facebook-u a Instagrame | Aupark Košice | nákupno-zábavné centrum

Pravidlá súťaže na Facebook-u a Instagrame

 • PODMIENKY SÚŤAŽE NA FACEBOOKOVEJ A INSTAGRAMOVEJ STRÁNKE AUPARK KOŠICE

  VEĽKÁ SÚŤAŽ SPOT ZMYSELNÉ NÁKUPY

  1. Organizátorom súťaže je Aupark Košice SC a.s., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Košice“). Kontaktná osoba súťaže: Katarína Buzalková, katarina.buzalkova@nepirockcastle.com

  2. Súťaž prebieha v termíne od 21. marec 2024 do 24. marec 2024.

  3. Výhrou v súťaži sú:

  FACEBOOK

  7x darčekový balíček plný produktov od partnerov podujatia

  BALÍK č. 1 - Starbucks merch cup; sviečka od Albi; 5€ poukaz do Burger King, Hydratačný a telový peeling od Marionnaud, krém na ruky od Yves Rocher; jednorázový vstup do detského kútika TIME OUT - 120 min., poukaz na ľubovoľný nápoj veľkosti tall v Starbucks

  BALÍK č. 2 - merch ruksak Starbucks, hydratačný a telový peeling od Marionnaud, 5€ poukaz od Burger King; poukaz na ľubovoľný nápoj veľkosti tall v Starbucks, balzam na pery Yves Rocher

  BALÍK č. 3 - balíček produktov od Manufaktury, hrnček od Albi, 5 € poukaz do Burger King, poukaz na ľubovoľný nápoj veľkosti tall v Starbucks, mydlo od Yves rocher

  BALÍK č. 4 - Kniha Priateľky z Firefly Lane od Panta Rhei, jednorázový vstup do detského kútika TIME OUT - 120 min., mydlo od Yves Rocher, 5€ poukaz od Burger King, balzam na pery Yves Rocher, založka do knihy Panta Rhei

  BALÍK č. 5 - balíček produktov od Manufaktury, hrnček od Albi, 5 € poukaz do Burger King, poukaz na ľubovoľný nápoj veľkosti tall v Starbucks, mydlo od Yves rocher, záložka do knihy od Panta Rhei

  BALÍK č. 6 - kniha Franz Kafka od Panta Rhei, Robel 20% poukaz, produkty od Yves Rocher, 5€ poukaz do Burger King, záložka do knihy od Panta Rhei

  BALÍK č. 7 - Primitivo di Manduria od Gurmetum; merch Burger King, 5€ do Burger King (poukaz), poukaz na ľubovoľný nápoj veľkosti tall v Starbucks, mydlo od Yves rocher, záložka do knihy od Panta Rhei

  INSTAGRAM

  3x darčekový balíček plný produktov od parntnerov podujatia

  BALÍK č. 1 - Starbucks merch cup; Robel 20% poukážka; sviečka od Albi, Hydratačný a telový peeling od Marionnaud; Yves Rocher balzam na pery, záložka do knihy Panta Rhei; 5€ poukážka do Burger King

  BALÍK č. 2 - balíček produktov od Manufaktury; merch Burger king, Robel 20% poukážka; 5€ poukážka do Burger King, záložka do knihy Panta Rhei

  BALÍK č. 3 - Kniha Emily v Paríži od Panta Rhei; produkty od Yves Rocher; 5€ poukážka do Burger King, záložka do knihy Panta Rhei

  4. Organizátor súťaže vyžrebuje 10 výhercov (7 na FB a 3 na IG) uvedených v bode 3. týchto súťažných podmienok:

  - Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 24. marca 2024 (vyžrebovaných bude 7 výhercov na FB a 3 výhercovia na IG).

  - Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Instagramový profil a splní všetky podmienky dané v popise danej súťaže, ktorá je uverejnená na instagramovom profile Aupark Košice.

  - Súťažiaci sa môže do každej súťaže zapojiť len raz.

  - Výherca bude vyžrebovaný spomedzi komentárov prostredníctvom random programu.

  5. Organizátor súťaže vyžrebuje 10 výhercov na profiloch Aupark Košice na Instagrame aj Facebooku zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercov najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Instagrame a Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.

  6. Výhercu budeme kontaktovať správou cez Instagram alebo Facebook a za účelom odovzdania výhry.

  V prípade, že výherca výhru odmietne alebo nesplní dané podmienky, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

  7. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Auparku Košice v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku alebo Instagrame.

  8. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

  9. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

  10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

  11. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.

  12. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

  13. Výhru je možné odovzdať výhercovi len osobne na manažmente Auparku Košice v pracovných dňoch od 7:30 - 16:00 hod.